Over Diabetes zelf in de hand

Zorgbelang Gelderland

Zorgbelang Gelderland is een provinciale consumentenorganisatie die qua inbreng kan rekenen op ruim 475 patiëntenverenigingen, belangenorganisaties, gehandicaptenorganisaties, ouderenbonden en cliëntenraden. Wij behartigen de belangen voor iedere Gelderse burger met een zorgvraag. In het bijzonder hebben wij aandacht voor cliënten geestelijke gezondheidszorg, chronisch zieken, mensen met een lichamelijke beperking, (ouders en verwanten van) mensen met een verstandelijke beperking (VB), ouderen, zorgvragers van allochtone afkomst, jongeren en mantelzorgers.   

Wij komen op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij kunnen leven zoals zij dat willen ook als zij door ziekte, ongeval, beperking of ouderdom tijdelijk of permanent belemmeringen ondervinden in hun persoonlijk of maatschappelijk functioneren.    
Wij willen dit bereiken door het verzamelen van ervaringskennis van zorggebruikers, het behartigen van collectieve belangen, het verstrekken van informatie over beschikbaarheid en de kwaliteit van het zorgaanbod, door klachtenopvang en het signaleren van knelpunten in het zorgaanbod.